اختراعی که آرزو بود،لنز چشمی قدرتمندتر از چشم عقاب

اختراع لنزبا بزرگنمایی تلسکوپی که بینایی شمارا 3برابرمی‌کندو می‌توانیدسطح ماه راباآن ببینید.