باگ یا ویروس سال 1400 برنامه های رایانه ای

با سلام اگر خاطرتان باشد در سال 2000 نرم افزار های رایانه ای که در برنامه خود سال تاریخ دو رقم آخر استفاده می کردند در سال 2000 با سال 00 مواجحه و محاسباتشان بهم خورد و این خطا به ویروس 2000 مشهور شد و در زبان ها می گفتن در سال 2000 کلیه رایانه ها به هم میریزد و این اتفاق برای سال 1400 شمسی در راه است و در این سال نیز به همین صورت کلیه برنامه ها و نرم افزار هایی که تاریخ خود را بر حسب دو رقم انتهایی سال محاسبه کردده اند دچار مشکل می گردد و به جای 1400/01/01 به 00/01/01 مواجحه می گردد پس زودتر اقدام کنید برای ویروس 1400 نرم افزار های فارسی