عوامل وراثتی چشم

شماره چشم افراد بستگی به عوامل وراثتی و اندازه کره چشم و قرنیه و عدسی فرد دارد و استفاده یا عدم استفاده از عینک تاثیری در کاهش یا افزایش ضعیفی ندارد.