فایل های که در ویندوز حذف نمیشوند permisssion to delete this folder

برای حذف یال های ویندوز که در زمان حذف خطای زیر را نمایش میدهد که معمولا توسط ویروس این تغییرات انجام شده مراحل زیر را انجام میدهیم
فایلهای غیر قابل حذف

 

معمولا این فایل ها دسترسی آن شبیه به پنجره بالا است