هرگز با مشتری بحث نكنيد

برنده شدن در يك بحث برابر است با از دست دادن يك موقعيت فروش؛‌ و بدتر از آن،‌از دست دادن يك مشتری برای هميشه !!