باگ یا ویروس سال ۱۴۰۰ برنامه های رایانه ای

با سلام اگر خاطرتان باشد در سال ۲۰۰۰ نرم افزار های رایانه ای که در برنامه خود سال تاریخ دو رقم آخر استفاده می کردند در سال ۲۰۰۰ با سال ۰۰ مواجحه و محاسباتشان بهم خورد و این خطا به ویروس ۲۰۰۰ مشهور شد و در زبان ها می گفتن در سال ۲۰۰۰ کلیه رایانه ها به هم میریزد و این اتفاق برای سال ۱۴۰۰ شمسی در راه است و در این سال نیز به همین صورت کلیه برنامه ها و نرم افزار هایی که تاریخ خود را بر حسب دو رقم انتهایی سال محاسبه کردده اند دچار مشکل می گردد و به جای ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به ۰۰/۰۱/۰۱ مواجحه می گردد پس زودتر اقدام کنید برای ویروس ۱۴۰۰ نرم افزار های فارسی

Translate »