انواع فروشندگان از رویکردهای مختلف

1️⃣فروشندگان تخفیفی
فروشندگانی هستند ، که چنانچه کالا تخفیف داشته باشد می فروشند و اگر نداشته باشد نمی توانند بفروشند.

2️⃣فروشندگان جایزه محور
اگر محصول جایزه داشته باشد می فروشند اگر نداشته باشد نمی فروشند یا کمتر اهمیت می دهند.

3️⃣فروشندگان برند محور
اگر محصول برند باشد فروش خوبی دارند اگر محصول برند نباشدفروش کمی دارند یا نمی فروشند.

4️⃣فروشندگان تبلیغ گرا
فروشندگانی که پایه و اساس آنها تبلیغات کالا است، اگر محصول تبلیغ داشته باشد می فروشند و اگر نداشته باشد نمی فروشند.

5️⃣فروشندگان رابطه محور
فروشندگانی هستند که فقط چون ارتباط صمیمی با فروشنده یا مشتری دارند ، اگر مشتری عوض شود یا ارتباط ضعیف شود نمی تواند بفروشد.

6️⃣فروشندگان شخص محور
به خاطر اینکه شخص پیش مشتری است می فروشد

7️⃣فروشندگان مکان محور/ مکانی
فروشندگانی که در یک منطقه خاصی می توانند بفروشند و چنانچه منطقه عوض شود افت فروش دارند.

8️⃣فروشندگان محصول محور
فروشنده به عنوان مثال مواد غذایی می تونه بفروشه ولی مواد شوینده نمی تونه بفروشه، یا چای می تونه بفروشه ولی برنج نمی تونه بفروشه

9️⃣فروشندگان پرستیژ محور
فروشندگانی که پرستیژ خودشان را یدک می کشند، این فروشندگان فقط پرستیژ فروشندگی دارند با کلاس برخورد می کنند ولی قدرت متقاعد کردن مشتری را ندارند.